سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۳

9735
294
5خدایا پرواز را به ما بیاموز

 تا مرغ دست اموز نشویم.

از نور خویش اتش در ما بیفروز

 تا در سرمای بی خبری نمانیم

خون شهیدان را در تن ما جاری

گردان تا به ماندن خو نکنیم

خدایا چشمی عطا کن که برای تو بگرید

دستی عطا کن تا دامانی جز تو نگیرد

پایی عطا کن که جز راه تو نرود

و جانی عطا کن که برای تو برود

شهید مهدی رجب بیگی

پرسمان دانشجویی

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی