پنجشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۳

9436
120
2
پرسمان دانشجویی
راهنمای تنظیمات قبل از ورود به سامانه

ورود به سامانه 
به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید.
سلام بر تو ای روح خدا سلام بر تو که بخشنده تر

از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و

با ملائک در هم آمیختی.
سلام بر تو که از نظرها پنهان و در دل ها جاودانه ای

و سلام بر تو که از خاک در گستره ی افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی
خمینی جان
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست/

قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن کس که ندارد به سر کوی تو راه/

از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی