چهارشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۳

6531
54
8
اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس  [۱۳۹۳/۰۴/۲۵]

اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس دردوره تابستان 93

خدایا پرواز را به ما بیاموز

 تا مرغ دست اموز نشویم.

از نور خویش اتش در ما بیفروز

 تا در سرمای بی خبری نمانیم

خون شهیدان را در تن ما جاری

گردان تا به ماندن خو نکنیم

خدایا چشمی عطا کن که برای تو بگرید

دستی عطا کن تا دامانی جز تو نگیرد

پایی عطا کن که جز راه تو نرود

و جانی عطا کن که برای تو برود

شهید مهدی رجب بیگی

پرسمان دانشجویی

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی