سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۳

10451
124
1
پرسمان دانشجویی

انتقال کلاسهای روزپنج شنبه 93/05/09به روزجمعه93/05/93

نظربه بین تعطیلی روزپنج شنبه 93/05/09کلیه کلاسها به روزجمعه 93/05/17انتقال می یابد

اخذ دروس افتاده

اخذ دروس افتاده به اطلاع کلیه دانشجویان پودمان آخر می رساند هر چه سریعتر تا تاریخ 93/4/26 جهت اخذ دروس افتاده به واحد آموزش مراجعه نمایند.

اطلاعیـــــه ثبت نام نیمسال تابستان 93

اطلاعیـــــه ثبت نام نیمسال تابستان 93

انتقال ساختمان واحد استان تهران به محل جدید

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران به ساختمان جدید انتقال یافت.

انتقال کلاسهای روزپنج شنبه 93/05/09به روزجمعه93/05/93  [۱۳۹۳/۰۵/۰۲]

نظربه بین تعطیلی روزپنج شنبه 93/05/09کلیه کلاسها به روزجمعه 93/05/17انتقال می یابد
اخذ دروس افتاده  [۱۳۹۳/۰۴/۲۵]

اخذ دروس افتاده به اطلاع کلیه دانشجویان پودمان آخر می رساند هر چه سریعتر تا تاریخ 93/4/26 جهت اخذ
اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس  [۱۳۹۳/۰۴/۲۵]

اطلاعیه عدم حضور دانشجو درکلاس درس دردوره تابستان 93

به نام اعظمی که عظیمی چون خمینی آفرید.
سلام بر تو ای روح خدا سلام بر تو که بخشنده تر

از آفتاب در آسمان ابدیت تابیدن گرفتی و

با ملائک در هم آمیختی.
سلام بر تو که از نظرها پنهان و در دل ها جاودانه ای

و سلام بر تو که از خاک در گستره ی افلاک زیستن دوباره آغاز نمودی
خمینی جان
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست/

قلبی که به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن کس که ندارد به سر کوی تو راه/

از زندگی بی ثمرش حاصل نیست

خدمات آموزشی

سرفصل دروس

بخشنامه های آموزشی

تسهیلات آموزشی